ประวัติบริษัท

Re-furbished Cassette/Box Cleaners

HTC 8000/4000 เป็นเครื่องอัตโนมัติ, ใช้ระบบ ประมวลผลแบบกลุ่ม,

     ระบบความสะอาดแบบใช้สารลดแรงตึงผิว

ใช้วิธีการแรงดันน้ำ / pressurized deionized (DI) water, นอน-ไอโอนิค     

      (non-ionic) ลดแรงตึงผิวเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนจากตัวส่งต่อเวเฟอร์        

      (semiconductor wafer carrier) และกล่องบรรจุ (Storage box)

      บรรจุภัณฑ์ (Package) ถาดชิพ (Chip tray) ตัวส่งต่อดิสแม่เหล็ก    

      (Magnetic disc carriers) และตัวจัดส่ง (Shipper) โดยส่วนใหญ่

      เป็น ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก