ประวัติบริษัท

Carbon Composite and Graphite Products

มีทั้งแบบที่เป็นวัตถุดิบและแบบสำเร็จรูป

ทำในสิงคโปร์

ใช้กับแอปพลิเคชั่นได้หลากหลาย ได้แก่

  - อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor )

  - อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)

  - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical )

  - อุตสาหกรรมจักรกล (Mechanical )

    และอื่นๆ